background collection

Disclaimer voor Remarketed.nl

Belangrijk: Lees deze disclaimer aandachtig door voordat je gebruik maakt van Remarketed.nl.

  1. Algemeen: Deze website (Remarketed.nl) wordt beheerd door de Remarketed Group. De informatie en diensten op deze website zijn bedoeld voor algemeen gebruik en zijn niet bedoeld als advies. Hoewel we zorgvuldigheid betrachten bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Remarketed garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

  2. Intellectuele eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Remarketed en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Remarketed, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven.

  3. Aansprakelijkheid: Remarketed sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Remarketed.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Remarketed.nl te kunnen raadplegen. Ook is Remarketed niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Remarketed.nl verkregen is.

  4. Wijzigingen: Remarketed behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

  5. Toepasselijk recht: Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer.

Contact: Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer, neem contact op met Remarketed via [email protected].