background collection

Algemene verkoopvoorwaarden B2B

Algemene verkoopvoorwaarden B2B

 1. Algemeen
  • In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
 1. nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tweedekans B.V., statutair gevestigd te Leek en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75218429, en/of één van haar groepsvennootschappen, alsmede op Remarketed Marketplace B.V., Remarketed BuyBack B.V., Remarketed Retail B.V. en Remarketed Marketplace B.V.;
 2. Afnemer:  de zakelijke wederpartij die met Remarketed.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of aan wie Remarketed.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Remarketed.nl en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen Remarketed.nl en de Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Zaken: ieder op grond van de overeenkomst door Remarketed.nl aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Remarketed.nl en een Afnemer, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Remarketed.nl en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld of onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Remarketed.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Remarketed.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • De Afnemer stemt hierdoor in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle navolgende met Remarketed.nl gesloten overeenkomsten waarbij Remarketed.nl als verkopende partij optreedt.
 1. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
  • Alle aanbiedingen van Remarketed.nl zijn vrijblijvend.
  • Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Remarketed.nl niet.
  • Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer gelden als onherroepelijk.
  • nl is slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Remarketed.nl niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. De overeenkomst
  • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien Remarketed.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.
 3. Orders via geautomatiseerde elektronische weg
  • Ingeval Afnemer gebruikmaakt van de mogelijkheid om orders rechtstreeks langs geautomatiseerde elektronische weg, zoals door middel van een API [/ XML], bij Remarketed.nl te plaatsen zijn de navolgende voorwaarden eveneens van toepassing. Ingeval de navolgende voorwaarden conflicteren met de hiervoor opgenomen voorwaarden prefereren de navolgende voorwaarden.
  • Afnemer kan enkel dan gebruik maken van de mogelijkheid orders rechtstreeks via geautomatiseerde elektronische weg bij Remarketed.nl te plaatsen indien Afnemer hiervoor een sleutel/koppeling van Remarketed.nl heeft ontvangen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de order (o.a. artikelen, aantallen, afleveradressen etc.) berust altijd bij Afnemer.
  • Afnemer plaatst (indirect) door middel van API [/XML] een bestelling, waarna Remarketed.nl deze bevestigt per e-mail. Pas wanneer Remarketed.nl de bestelling bevestigt komt een overeenkomst tot stand.
  • Afnemer is ingeval van het plaatsen van een order altijd de daaraan verbonden kosten aan Remarketed.nl verschuldigd, ook indien de levering om welke reden dan ook of door welke partij dan ook wordt ingetrokken of geweigerd.
 4. Prijs
  • Door Remarketed.nl opgegeven of met Remarketed.nl overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief btw. De prijzen zijn voorts exclusief de kosten van emballage, laden en lossen, vervoer, lossing, verzekering, installatie of andere diensten. Partijen kunnen terzake andere afspraken maken, mits deze schriftelijk overeen te komen.
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
  • In afwijking van het vorige lid kan Remarketed.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Remarketed.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Levertijd en levering
  • De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Remarketed.nl beschikt over alle door de Afnemer te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Remarketed.nl is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Remarketed.nl is gesteld.
  • Behoudens de uitzondering vermeld in artikel 3 gelden door Remarketed.nl te leveren zaken als geleverd zodra Afnemer ervan op de hoogte is gesteld dat de zaken kunnen worden afgehaald, of, indien is overeengekomen dat Remarketed.nl het transport van de zaken zal verzorgen, zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de Afnemer het terrein van Remarketed.nl van door haar ingeschakelde derden of het terrein waar de zaken zich bevinden hebben verlaten.
  • Alle door Remarketed.nl aangegeven afleveringstermijnen of -data zijn richtdata en binden Remarketed.nl niet. Overschrijding van levertijden geeft de Afnemer geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De Afnemer is echter gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre Remarketed.nl de te leveren zaken niet binnen een met de Afnemer na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd heeft.
  • Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Afnemer met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Remarketed.nl redelijkerwijze verwacht kan worden.
  • nl heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
 6. Risico en eigendomsovergang
  • Het risico voor de door Remarketed.nl te leveren zaken is voor de Afnemer vanaf het moment van levering.
  • Lading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken, alsmede het gebruik van voertuigen en/of hulpmiddelen geschieden voor risico van de Afnemer, ook indien Remarketed.nl daarvoor zelf zorgdraagt.
  • De intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde zaken blijven bij Remarketed.nl of derden-rechthebbenden en gaan nimmer op de Afnemer over.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  • Alle door Remarketed.nl geleverde zaken blijven eigendom van Remarketed.nl tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Remarketed.nl in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Afnemer te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de Afnemer niet toe.
  • De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is de Afnemer echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan consumenten te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Afnemer op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling wordt verleend dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. De Afnemer mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  • De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Remarketed.nl veilig te stellen.
  • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Remarketed.nl onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
  • Afnemer mag over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken binnen het kader van diens normale bedrijfsvoering beschikken, met dien verstande dat hij de zaken niet mag verhuren, met beperkte rechten mag belasten of als betaalmiddel mag gebruiken.
  • Voor het geval dat Remarketed.nl zijn in dit artikel geduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Remarketed.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken van Remarketed.nl zich bevinden en die mede terug te nemen.
  • Zolang het eigendomsvoorbehoud op door Remarketed.nl geleverde zaken rust zal Afnemer deze zaken op zo’n manier opslaan dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan Remarketed.nl toebehoren.
 8. Afname, keuring
  • De Afnemer is gehouden zonder vertraging de zaken direct na ontvangst door haarzelf of een door haar aangewezen derde aan een keuring of beproeving te (laten) onderwerpen. Indien de Afnemer niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan keuring of beproeving worden de voorwerpen geacht te zijn goedgekeurd. Maakt de Afnemer geen gebruik van een mogelijkheid tot keuring of beproeving, dan zullen de zaken als goedgekeurd gelden.
  • De Afnemer is gehouden tot directe afname op het moment waarop de te leveren zaken voor vervoer of verzending gereed staan.
  • Indien de Afnemer niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan keuring, beproeving of afname gelden de zaken in afwijking van het bepaalde bij artikel 2 als geleverd op het tijdstip dat keuring, beproeving of afname door Remarketed.nl mocht worden verlangd of verwacht indien dat moment op een eerder tijdstip betreft dan in artikel 7.2 bedoeld.
  • nl heeft jegens de Afnemer recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering van of vertraging in de keuring, beproeving of afname.
  • nl zal gelegenheid worden gegeven aan bij keuring of beproeving blijkende tekortkomingen tegemoet te komen alvorens zaken als afgekeurd kunnen gelden.
  • Indien is overeengekomen dat Remarketed.nl het transport van de zaken zal verzorgen, dient Afnemer de zaken vanaf het door Remarketed.nl gebruikte transportmiddel te lossen. Het lossen van de zaken dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 2 (twee) uur nadat het door Remarketed.nl ingeschakelde transportmiddel het betreffende terrein van Afnemer betreedt. Afnemer is gehouden de extra kosten die Remarketed.nl moet maken of schade die Remarketed.nl lijdt als gevolg van het niet tijdig lossen van de zaken te vergoeden aan Remarketed.nl.
 9. Overmacht
  • nl is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Remarketed.nl van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Remarketed.nl toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.
  • In geval van overmacht aan de zijde van Remarketed.nl worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Remarketed.nl als Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 14.
 10. Annulering door Afnemer
  • Indien de Afnemer de overeenkomst wenst te annuleren dan is Remarketed.nl gerechtigd naleving van te vorderen, dan wel is de Afnemer naar keuze van Remarketed.nl, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de financiële waarde van de overeenkomst, naast de verplichting om de schade van Remarketed.nl te vergoeden, voor zover deze hoger is dan genoemde annuleringskosten.
 11. Garantie
  • In geval van een tekortkoming betreffende de soort of hoeveelheid zaken ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd zal Remarketed.nl de betreffende zaak hetzij kosteloos opnieuw te leveren, hetzij kosteloos herstellen, hetzij naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk de betreffende factuurwaarde crediteren, één en ander naar keuze van Remarketed.nl. Herstel en/of herlevering als hier bedoeld vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.
  • De Afnemer dient zich binnen 48 uur na ontvangst van de betreffende zaken op voornoemde garantie te beroepen (en derhalve binnen voornoemde termijn te verifiëren of daar aanleiding toe bestaat) bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Remarketed.nl vervalt.
  • Voor zaken of onderdelen van zaken die Remarketed.nl van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Remarketed.nl jegens de Afnemer nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Remarketed.nl. Remarketed.nl zal terzake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan de Afnemer overdraagt.
  • Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door Afnemer.
  • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.
 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  • De aansprakelijkheid van Remarketed.nl in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.
  • nl is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Remarketed.nl of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Remarketed.nl zelf is aansprakelijkheid van Remarketed.nl voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
  • In aanvulling op het voorgaande geldt dat Remarketed.nl alleen aansprakelijk is voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
  • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Remarketed.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Remarketed.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  • In alle gevallen waarin Remarketed.nl gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaak waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Remarketed.nl, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.
  • Iedere vordering jegens Remarketed.nl, behalve die welke door Remarketed.nl is erkend, vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.
  • Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, die in verband met de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van Remarketed.nl aan Remarketed.nl kunnen worden tegengeworpen, zullen door Remarketed.nl ook aan de Afnemer kunnen worden tegengeworpen.
  • De werknemers van Remarketed.nl of door Remarketed.nl voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
  • De Afnemer zal Remarketed.nl, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Remarketed.nl van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Afnemer toekomen jegens Remarketed.nl.
  • De Afnemer zal zich in verband met de te leveren zaken strikt houden aan nationaal of internationaal van overheidswege opgelegde uitvoer-, invoer- en gebruiksbeperkingen. Hij zal Remarketed.nl schadeloos stellen ten aanzien van schade die voor Remarketed.nl ontstaat door enige overtreding van deze beperkingen.
 13. Betaling en zekerheid
  • Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na de orderdatum. Remarketed.nl heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
  • Indien de Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Afnemer met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Remarketed.nl op de Afnemer opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is Remarketed.nl gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  • Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door Remarketed.nl als gevolg van het verzuim van Afnemer, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de vordering met een minimum van EUR 500,-.
  • De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Remarketed.nl verschuldigde. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  • De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Remarketed.nl te melden.
 14. Ontbinding
  • Indien Afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Remarketed.nl het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
  • De Afnemer is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikelen 3 en 12.3 van deze algemene voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan Remarketed.nl van alle op dat ogenblik aan Remarketed.nl al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.
 15. Geschillen en toepasselijk recht
  • Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij Remarketed.nl aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
  • De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens koopverdrag) is uitgesloten.